MMG 2013年第三季度生産報告

2013年10月18日 至 2013年10月18日

  • 時間
   北京香港: 14:00
   澳大利亞: 17:00

   場地
   電話會議

國際撥入號碼

 

下列國家免費撥入號碼如下,未在下面列出的國家,請撥打澳大利亞收費號碼: +61 2 8314 8370.

 中國       

4001 203 085 

 香港

800 908 865 

 新加坡

800 616 2288 

 英國

0808 234 0757 

 美國

1855 293 1544     

 加拿大

1888 4473 085 

電話會議編號:  7953 5474

 

close
close